Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за възлагане на обществени поръчки

  Нов адрес на Профил на купувача 

 

След въвеждането
на новата система за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП
имаме нов адрес в тази система.


кликнете тук:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури след 15.04.2016


Чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - Публично състезание

Номер на обявлението: 952433
Номер: 01131-2020-0001
От дата: 06.01.2020 г.
Процедура: Публично състезание
Описание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 600 000 лв.
Краен срок за получаване на офертите: 22.01.2020 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 23.01.2020 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОПЧл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - Публично състезание

Номер на обявлението: 942924
Номер: 01131-2019-0004
От дата: 04.11.2019 г.
Процедура: Публично състезание
Описание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000 лв.
Краен срок за получаване на офертите: 19.11.2019 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 20.11.2019 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението: 942855
Номер: 01131-2019-0002
От дата: 04.11.2019 г.
Процедура: Пряко договаряне
Име: Доставка на активна електрическа енергия
Oписание на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Краен срок за получаване на оферти:
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на решението: 913774
Номер: 01131-2019-0001
От дата: 29.05.2019 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2018-0001
От дата: 25.10.2018 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 580 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2018 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 12.11.2018 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2017-0002
От дата: 15.08.2017 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 28.08.2016 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 29.08.2017 г., 11:00 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по Чл.182,ал.1,

във връзка с чл. 79, ал. 1от ЗОП - Пряко договаряне
Номер на документа:: 793135
Номер: 01131-2017-0001
От дата: 26.06.2017 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград.
Прогнозна стойност на поръчката: 200 000 лв
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2016-0001
От дата: 14.10.2016 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2016 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 11.11.2016 г., 11:30 ч.
Връзка към поръчката ... ... Връзка към поръчката в АОППроцедура по реда на чл.20,ал.3 от ЗОП

ID: 9056587
От дата: 16.09.2016 г.
Наименование на поръчката: Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти
Срок за получаване на офертите: 27.09.2016 г., 12:00 ч.
Връзка към поръчката                                     Връзка към поръчката в АОППроцедури до 14.04.2016


Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2015-0001
От дата: 04.09.2015 г.,16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП

Открита процедура по ЗОП

Номер: 01131-2014-0002
От дата: 11.08.2014 г.,16.00 ч.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на "ВиК" ООД - Димитровград
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП

Договаряне без обявление по ЗОП

Номер: 01131-2014-0001
От дата: 11.07.2014 г.
Наименование на поръчката: Доставка на горива за нуждите на „ВиК”ООД-Димитровград по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на горива за транспорт (бензин А 95 Н ; дизелово гориво и газ пропан-бутан) за моторните превозни средства на
Връзка към поръчката                                       Връзка към поръчката в АОП


Архив

Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved