Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
- Публично състезание

Номер: 01131-2020-0001
От дата: 06.01.2020 г.
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград", включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса "задължение към обществото" съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 600 000 лв

Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 952396
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 952433
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения
от 20.01.2020

Протокол №1 от 23.01.2020
Решение за класиране на участниците от 27.01.2020
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 970963 от 03.04.2020
Сключен договор от 27.02.2020
Допълнително споразумение от 28.06.2021

Извършени плащания


Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Част. плащане по фактура Nо_0000002224/30.04.2020
09.05.2020 г.
20 000.00 лв.
2
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002224/30.04.2020
16.06.2020 г.
31 388.37 лв.
3
Част. плащане по фактура Nо_0000002373/31.05.2020
30.06.2020 г.
30 000.00 лв.
4
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002373/31.05.2020
14.07.2020 г.
21 674.77 лв.
5
Част. плащане по фактура Nо_0000002547/30.06.2020
04.08.2020 г.
30 000.00 лв.
6
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002547/30.06.2020
14.08.2020 г.
20 800.85 лв.
7
Част. плащане по фактура Nо_0000002675/31.07.2020
28.08.2020 г.
30 000.00 лв.
8
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002675/31.07.2020
01.09.2020 г.
24 506.41 лв.
9
Част. плащане по фактура Nо_0000002839/31.08.2020
23.09.2020 г.
30 000.00 лв.
10
Оконч. плащане по фактура Nо_0000002839/31.08.2020
29.09.2020 г.
23 272.44 лв.
11
Част. плащане по фактура Nо_0000003005/30.09.2020
13.10.2020 г.
20 000.00 лв.
12
Част. плащане по фактура Nо_0000003172/31.10.2020
24.11.2020 г.
20 000.00 лв.
13
Част. плащане по фактура Nо_0000003172/31.10.2020
27.11.2020 г.
29 000.00 лв.
14
Плащане по фактура Nо_0000003354/30.11.2020
30.12.2020 г.
52 590.79 лв.
15
Част. плащане по фактура Nо_0000003695/31.12.2020
05.02.2021 г.
25 000.00 лв.
16
Оконч. плащане по фактура Nо_0000003695/31.12.2020
16.02.2021 г.
30 090.15 лв.
17
Част. плащане по фактура Nо_0000003871/31.01.2021
12.03.2021 г.
20 000.00 лв.
18
Оконч. плащане по фактура Nо_0000003871/31.01.2021
30.03.2021 г.
35 211.04 лв.
19
Част. плащане по фактура Nо_0000004056/28.02.2021
13.04.2021 г.
20 000.00 лв.
20
Оконч. плащане по фактура Nо_0000004056/28.02.2021
27.04.2021 г.
26 702.84 лв.
21
Част. плащане по фактура Nо_0000004251/31.03.2021
13.05.2021 г.
20 000.00 лв.
22
Оконч. плащане по фактура Nо_0000004251/31.03.2021
08.06.2021 г.
32 958.23 лв.