Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по Чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
- Публично състезание

Номер: 01131-2019-0004
От дата: 04.11.2019 г.
Наименование на поръчката: Доставка на активна електрическа енергия
Описание: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 4 500 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 500 000 лв

Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 942859
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 942924
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения
от 14.11.2019

Протокол №1 от 20.11.2019
Решение за класиране на участниците от 25.11.2019
Решение за прекратяване на поръчката от 13.12.2019
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 951734 от 30.12.2019