Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2017-0002
От дата: 15.08.2017 г.,
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград”, включва доставка на нетно количество активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координиране на балансираща група за средно и ниско напрежение в обекти на възложителя, в които консумираната електроенергия ниско напрежение се измерва с електромери с токови трансформатори, подробно посочени в техническите спецификации. Прогнозно количество зо 12 /дванадесет/ месеца - 5 400 мwh. Посочената прогнозна стойност на поръчката е с включении акциз и такса «задължение към обществото» съгласно ЗЕ.
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 28.08.2017 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 29.08.2017 г., 11:00 ч.
Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 800663
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 800757
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения от 29.08.2017
Протокол №1 от 29.08.2017
Протокол №2 от 01.09.2017
Решение за класиране на участниците от 01.09.2017
xxx Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 808344 от 05.10.2017
Сключен договор от 18.09.2017

Извършени плащания

Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Плащане по фактура Nо_5000046657/30.11.2017
07.12.2017 г.
57 659.41 лв.
2
Частично плащане по фактура Nо 5000048678/31.12.2017
10.01.2018 г.
30 000.00 лв.
3
Окончателно плащане по фактура Nо 5000048678/31.12.2017
20.01.2018 г.
32 556.59 лв.
4
Плащане по фактура Nо_5000049432/31.12.2017
16.01.2018 г.
3 565.55 лв.
5
Частично плащане по фактура Nо 5000050508/31.01.2018
07.02.2018 г.
30 000.00 лв.
6
Окончателно плащане по фактура Nо 5000050508/31.01.2018
22.02.2018 г.
33691.22 лв.
7
Плащане по фактура Nо_5000051371/31.01.2018
13.02.2018 г.
3 250.82 лв.
8
Частично плащане по фактура Nо 5000052453/28.02.2018
12.03.2018 г.
25 000.00 лв.
9
Окончателно плащане по фактура Nо 5000052453/28.02.2018
27.03.2018 г.
25 463.79 лв.
10
Плащане по фактура Nо_5000053332/28.02.2018
12.03.2018 г.
3 067.69 лв.
11
Частично плащане по фактура Nо 5000054449/31.03.2018
11.04.2018 г.
29 000.00 лв.
12
Окончателно плащане по фактура Nо 5000054449/31.03.2018
25.04.2018 г.
36 118.44 лв.
13
Плащане по фактура Nо_5000055363/31.03.2018
16.04.2018 г.
3 336.46 лв.
14
Частично плащане по фактура Nо 5000056525/30.04.2018
10.05.2018 г.
29 000.00 лв.
15
Окончателно плащане по фактура Nо 5000056525/30.04.2018
28.05.2018 г.
29 071.89 лв.
16
Плащане по фактура Nо_5000057435/30.04.2018
17.05.2018 г.
3 681.60 лв.
17
Частично плащане по фактура Nо 5000058577/31.05.2018
08.06.2018 г.
29 000.00 лв.
18
Окончателно плащане по фактура Nо 5000058577/31.05.2018
25.06.2018 г.
30 953.08 лв.
19
Плащане по фактура Nо_5000059480/31.05.2018
13.06.2018 г.
3 980.84 лв.
20
Частично плащане по фактура Nо 5000060658/30.06.2018
10.07.2018 г.
30 000.00 лв.
21
Окончателно плащане по фактура Nо 5000060658/30.06.2018
25.07.2018 г.
29 301.98 лв.
22
Плащане по фактура Nо_5000061564/30.06.2018
11.07.2018 г.
4 430.09 лв.
23
Частично плащане по фактура Nо 5000062712/31.07.2018
09.08.2018 г.
29 000.00 лв.
24
Окончателно плащане по фактура Nо 5000062712/31.07.2018
17.08.2018 г.
31 618.18 лв.
25
Плащане по фактура Nо_5000063506/31.07.2018
10.08.2018 г.
1 545.59 лв.
26
Плащане по фактура Nо_5000064433/31.07.2018
14.08.2018 г.
2 768.12 лв.
27
Частично плащане по фактура Nо 5000065570/31.08.2018
11.09.2018 г.
29 000.00 лв.
28
Окончателно плащане по фактура Nо 5000065570/31.08.2018
17.09.2018 г.
29 902.11 лв.
29
Плащане по фактура Nо_5000064433/31.07.2018
13.09.2018 г.
3 169.92 лв.
30
Частично плащане по фактура Nо 5000067578/30.09.2018
08.10.2018 г.
27 000.00 лв.
31
Окончателно плащане по фактура Nо 5000067578/30.09.2018
17.10.2018 г.
26 914.85 лв.
32
Плащане по фактура Nо_5000068459/30.09.2018
15.10.2018 г.
4 436.81лв.
33
Частично плащане по фактура Nо 5000069836/31.10.2018
09.11.2018 г.
27 000.00 лв.
34
Окончателно плащане по фактура Nо 5000069836/31.10.2018
15.11.2018 г.
28 232.58 лв.
35
Плащане по фактура Nо_5000070808/31.10.2018
12.11.2018 г.
3 657.36 лв.
36
Частично плащане по фактура Nо_5000071517/30.11.2018
07.12.2018 г.
30 000.00 лв.
37
Окончателно плащане по фактура Nо_5000071517/30.11.2018
12.12.2018 г.
30 023.66 лв.
38
Плащане по фактура Nо_5000072419/30.11.2018
11.12.2018 г.
4 172.36 лв.
39
Частично плащане по фактура Nо_5000079094/31.12.2018
09.01.2019 г.
40 000.00 лв.
40
Окончателно плащане по фактура Nо_5000079094/31.12.2018
15.01.2019 г.
28 828.74 лв.
41
Плащане по фактура Nо_5000074902/31.12.2018
14.01.2019 г.
3 657.36 лв.


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved