Димитровград, п.код 6400, ул. Захари Зограф 36; централа: 0391/ 61872, факс 0391 / 61874, e-mail: vikdg@dimitrovgrad.com
 
11.10.2012
Възстановяване на асфалтови настилки след извършени ремонтни
ВиК ООД съобщава на своите клиенти, че ще монтира само водомери за студена вода и няма да монтира водомери за топла вода.

Процедура по чл.178 от ЗОП - Публично състезание

Номер: 01131-2016-0001
От дата: 14.10.2016 г.,
Наименование на поръчката: Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Димитровград
Прогнозна стойност на поръчката: 550 000 лв.
Срок за получаване на офертите: 09.11.2016 г., 16:30 ч.
Дата за отваряне на офертите: 11.11.2016 г., 11:30 ч.
Документация за участие
Решение за откриване на процедура, ID 753266
Обявление за поръчка - комунални услуги , ID 753267
Съобщение за отваряне на оферти и ценови предложения от 09.11.2016
Съобщение за отваряне на ценови предложения от 11.11.2016
Протокол за разглеждане на подадените оферти от 14.11.2016
Протокол №2 за оценка на ценови предложения от 16.11.2016
Решение за класиране на участниците от 17.11.2016
Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) ID 761908 от 09.12.2016
Сключен договор от 02.12.2016

Извършени плащания

Вид, основание за плащане
Дата на плащането
Сума с вкл. ДДС
1
Част.плащане по фактура Nо 5000002097/31.01.2017
10.02.2017 г.
29 000.00 лв.
2
Част.плащане по фактура Nо 5000002097/31.01.2017
12.02.2017 г.
29 000.00 лв.
3
Оконч.плащане по фактура Nо 5000002097/31.01.2017
14.02.2017 г.
7 240.16 лв.
4
Част.плащане по фактура Nо 5000003282/28.02.2017
13.03.2017 г.
29 000.00 лв.
5
Оконч.плащане по фактура Nо 5000003282/28.02.2017
13.03.2017 г.
28 824.52 лв.
6
Част.плащане по фактура Nо 5000004532/31.03.2017
11.04.2017 г.
25 000.00 лв.
7
Част.плащане по фактура Nо 5000004532/31.03.2017
12.04.2017 г.
15 000.00 лв.
8
Оконч.плащане по фактура Nо 5000004532/31.03.2017
18.04.2017 г.
14 619.45 лв.
9
Част.плащане по фактура Nо 5000005486/30.04.2017
18.05.2017 г.
25 000.00 лв.
10
Оконч.плащане по фактура Nо 5000005486/30.04.2017
30.05.2017 г.
24 837.75 лв.
11
Част.плащане по фактура Nо 5000007525/31.05.2017
09.06.2017 г.
25 000.00 лв.
12
Оконч.плащане по фактура Nо 5000007525/31.05.2017
28.06.2017 г.
26 794.62 лв.
13
Част.плащане по фактура Nо 5000009151/30.06.2017
10.07.2017 г.
25 000.00 лв.
14
Оконч.плащане по фактура Nо 5000009151/30.06.2017
14.07.2017 г.
27 552.06 лв.
15
Част.плащане по фактура Nо 5000010852/31.07.2017
09.08.2017 г.
30 000.00 лв
16
Оконч.плащане по фактура Nо 5000010852/31.07.2017
29.08.2017 г.
30 520.01 лв
17
Плащане по фактура Nо 5000012852/31.08.2017
11.09.2017 г.
61 711.79 лв
18
Част. плащане по фактура Nо 5000014631/30.09.2017
10.10.2017 г.
29 400.00 лв
19
Оконч.плащане по фактура Nо 5000014631/30.09.2017
18.10.2017 г.
29 456.70 лв
20
Плащане по фактура Nо 5000016817/31.10.2017
14.11.2017 г.
57 285.28 лв


Copyright © 2010
SINEV
 
DESIGN
All rights reserved